15 november 2016, 12:25

Vogelgriep

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft op 14 november 2016 aanvullende maatregelen getroffen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken.

Naast een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven, een verbod op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels heeft de staatssecretaris ook een verbod ingesteld op de jacht op watervogels en op jacht, beheer en schadebestrijdingsactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden. Met ingang van 14 november 2016 zijn tot nader order de volgende handelingen verboden:

  1. In afwijking van artikel 31 Flora- en faunawet is het verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dit watervogels kan verstoren.
  1. Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden voor zover dit watervogels betreft of watervogels kan verstoren. Daartoe zijn alle bestaande aanwijzingen, toestemmingen, vrijstellingen en ontheffingen op grond van de artikelen 65, 67, 68, 72 en 75 van de Flora- en faunawet opgeschort.
  1. In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan indien dit geschiedt: a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer; b. ter bestrijding van muskusratten; c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of d. in het kader van wetenschappelijk onderzoek

Het jachtverbod houdt in dat alle jacht, beheer en schadebestrijding gericht op watervogels of die de watervogels kan verstoren voorlopig verboden is. Watervogels vormen een natuurlijk reservoir voor vogelgriepvirussen waaronder het hoogpathogene H5N8 virus. Met jacht, beheer en schadebestrijding kunnen watervogels worden verstoord en besmette vogels kunnen op deze manier vogelgriep meer verspreiden dan in een situatie zonder deze activiteiten. Niet alleen de jacht op watervogels is verboden, maar ook andere jachtactiviteiten waarmee watervogels kunnen worden verstoord, zoals het jagen op hazen in een waterrijk gebied met veel watervogels. Van dit verbod kan slecht worden afgeweken indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer, ter bestrijding van muskusratten of ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen.

Met het oog op dit door de staatssecretaris ingestelde verbod zijn door FBE Utrecht alle relevante ontheffingen, provinciale aanwijzingen en/of provinciale vrijstellingen (m.u.v. de ontheffing voor het doden van ganzen in de 10 km zonde rondom Schiphol) tot nader order in FRS geschorst.

Zie ook de betreffende Kamerbrief en de gewijzigde Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016.