28 februari 2017, 11:54

Gedeputeerde Staten keuren Faunabeheerplan Utrecht goed

 

Op woensdag 22 februari jl. hebben gedeputeerde staten van Utrecht het Faunabeheerplan, onderdeel: Wildsoorten en landelijk vrijgestelde soorten goedgekeurd. Het door de Faunabeheereenheid Utrecht opgestelde (deel)plan is daarmee het eerste plan in Nederland dat volledig voldoet aan de eisen van de wet Natuurbescherming die op 1 januari jl. in werking is getreden.

De belangrijkste taak van de Faunabeheereenheid is het coördineren van het beheer en de schadebestrijding. De wijze waarop zij dit, binnen de vereisten van de wet en het provinciale beleid, vormgeeft legt zij vast in haar Faunabeheerplan. Uitgangspunt daarbij is een integraal, planmatig en gecoördineerd faunabeheer, gedurende een langere periode (6 jaar). Het Faunabeheerplan geeft bovendien de relatie weer tussen de specifieke diersoorten en de door deze soorten veroorzaakte schade dan wel de dreiging van schade én geeft het plan inzicht in middelen en methoden die worden ingezet bij het faunabeheer. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal maatschappelijke organisaties.

Het bestuur van de Faunabeheereenheid bestaat uit 7 personen, afkomstig uit de geledingen: landbouw, particulier grondbezit, terreinbeheerders, dierenwelzijn en jacht en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur wordt bijgestaan door een adjunct secretaris die tevens verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de werkorganisatie.

Klik hier voor het downloaden van het Faunabeheerplan onderdeel Wildsoorten en landelijk vrijgestelde soorten.