12 december 2017, 14:51

Jaarverslag 2016 FBE Utrecht

De Stichting Faunabeheereenheid Utrecht (FBE Utrecht) is een door Gedeputeerde Staten van Utrecht erkende organisatie om het rijks- en provinciaal beleid op het gebied van beheer van diersoorten en het bestrijden van schade uit te voeren. Met ingang van 1 januari 2017 betreft dit ook de uitoefening van de jacht.

Het bestuur van de FBE wordt gevormd door één afgevaardigde van Federatie Particulier Grondbezit, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, LTO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap (samen één afgevaardigde) , en de Dierenbescherming. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter.

Naast de voorbereidingen voor de nieuwe Wet natuurbescherming is er door de faunabeheereenheid Utrecht gestart met het opstellen van het faunabeheerplan. Voor het faunabeheer was 2016 een belangrijk jaar voor het vastleggen van het beleid van de komende 6 jaar. Hierbij zijn ter verbreding van het maatschappelijke draagvlak twee organisaties aangeschoven in het bestuur van de FBE. Het betreft Saskia van Dockum, vertegenwoordiger van het Utrechts Landschap en Natuurmonumenten, en Marije Smeenk van de Dierenbescherming. De stemmen vanuit deze organisaties zullen vanaf nu bijdragen aan de beheermethodiek van fauna in de provincie Utrecht.

Jaarlijks rapporteert de Faunabeheereenheid Utrecht aan het provinciaal bestuur in welke mate handelingen zijn uitgevoerd op basis van de aan de Faunabeheereenheid verleende ontheffingen. Deze ontheffingen zijn verleend op basis van de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde Faunabeheerplannen (FBP). In dit jaarverslag zijn de resultaten per diersoort weergegeven. Aanvullend hierop is ter kennismaking ook een tweetal interviews bijgesloten van onze twee nieuwe bestuursleden.

Het succes van het faunabeheer is met name te danken aan het grote aantal vrijwilligers. Vanuit het FBE is er een grote dankbaarheid naar alle jagers, grondgebruikers, terreineigenaren, beheerders, opzichters, bestuurders, wandelaars, vogelspotters, natuurliefhebbers en alle overige vrijwilligers.

In dit jaarverslag leest u naast bovenstaande inleiding ook interviews, kort nieuws en over de (resultaten van) verstrekte ontheffingen.