17 september 2018, 09:34

Afrikaanse varkenspest vastgesteld in België

Op 13 september is in de Belgische Ardennen bij een aantal zwijnen Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld. Er bestaat geen behandeling of vaccin; de ziekte is voor alle varkenssoorten dodelijk.

In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen zijn aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegengaan. Het gaat onder meer om beperkingen van de jacht in het gebied en maatregelen bij varkenshouderijen in de buurt. De ziekte verspreidt zich razendsnel in het oosten van Europa, maar heeft Nederland nog niet bereikt.

Op 14 september jl. heeft er overleg op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaatsgevonden om na te gaan of de genomen voorzorgsmaatregelen voldoende zijn. Ook de provincies en faunabeheereenheden waar wilde zwijnen leven (te weten: Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel) zijn daarover uitgenodigd.

Tijdens voornoemd overleg hebben de provincies aangegeven de urgentie te voelen met het toenemend aantal besmettingen met Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen. Provincies zijn primair verantwoordelijk voor beheer van wilde zwijnen en de nulstand, de invulling daarvan is per provincie anders. De provincies streven ernaar om het aantal wilde zwijnen niet verder te laten toenemen. Er wordt gezamenlijk gekeken welk instrumentarium ingezet kan worden om dit te realiseren.

In Nederland vindt monitoring plaats van wilde zwijnen. Het bloed van geschoten wilde zwijnen wordt steekproefsgewijs onderzocht. Tot medio 2018 zijn ruim 900 monsters onderzocht die alle negatief waren.

Voor zover bekend komen er in de provincie Utrecht geen duurzame populaties wilde zwijnen voor. Mochten er evenwel nieuwe ontwikkelingen zijn dan houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

De Belgische overheid heeft een persbericht uitgebracht. Deze is hier te lezen.