8 oktober 2018, 16:08

Predatie voert druk op boerenlandvogels verder op

Het gaat niet goed met de boerenlandvogels: er vliegen te weinig jongen uit. Intensieve landbouw wordt vaak als oorzaak genoemd. Duidelijk is dat ook predatie een belangrijke rol speelt in de achteruitgang van boerenlandvogels. Een effectieve aanpak vraagt om maatwerk per gebied. Dat is de conclusie die wordt getrokken in het rapport Boerenlandvogels en predatie: een update van de huidige kennis van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Op basis van een bestaand model is er een beslisboom opgesteld.

De rol van predatie is substantieel, concludeert Sovon, maar niet eenduidig. Er zijn grote verschillen tussen gebieden. Studies laten zien dat de impact van predatie namelijk sterk afhangt van de context in een gebied. Om verliezen te beperken is daarom maatwerk nodig. Eventuele maatregelen dienen per gebied te worden bekeken.

Inrichting landschap
De belangrijkste maatregel om weidevogelgebieden minder geschikt te maken voor predatoren is het creëren van meer openheid in het landschap, door het verwijderen van bos- en struikopslag en andere opgaande begroeiingen. Hiermee wordt dekking en nestgelegenheid voor predatoren verwijderd en meer geschikt habitat voor weidevogels gecreëerd.

Weghalen predatoren
Een manier om predatiesterfte te verminderen, is het afschieten of het vangen van de roofdieren. Studies laten echter zien dat het weghalen van een soort juist kan leiden tot een groter verlies. Zo eten vossen af en toe eieren en kuikens, maar zorgen ze er ook voor dat er minder marterachtigen zijn, die het ook gemunt hebben op eieren. Ook veel grote roofvogels jagen juist op vliegende predatoren en zoogdieren. Als er minder roofvogels zijn, krijgen deze juist weer een kans om in aantal toe te nemen. Het wegnemen of beperken van bepaalde predatoren kan dus tot ongewenste effecten leiden.

Beslisboom
Om te bepalen of het wel of niet zinvol is om roofdieren te bestrijden is er door de onderzoekers van Sovon een beslisboom opgesteld.

Zie voor meer informatie het rapport Boerenlandvogels en predatie: een update van de huidige kennis op de site van Sovon Vogelonderzoek Nederland.