26 augustus 2019, 12:13

Jaarverslag 2018

Afbeelding jaarverslag 2018Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Faunabeheereenheid Utrecht. Het jaarverslag biedt naast een beeld van onze werkzaamheden ook een feitelijke weergave van het gerealiseerde beheer in de provincie Utrecht.

In Nederland gaat het met veel van de beschermde diersoorten goed. De populaties groeien omdat we zorgvuldige beheersmaatregelen nemen. Maar soms brengen deze dieren ook schade toe, vooral aan landbouwgewassen. Provincies zijn verantwoordelijk voor het fauna(schade)beleid; faunabeheereenheden voor de gecoördineerde uitvoering daarvan.

Het voorkomen van schade blijft soms onderbelicht. Een integraal beleid vereist de inzet van effectieve (beheers)maatregelen aan de voorkant ter voorkoming dat problemen met dierpopulaties en faunaschade uit de hand (dreigen) te lopen. Een shift van reactief naar proactief beleid is daarvoor nodig.

Vanuit voornoemd besef heeft de Faunabeheereenheid Utrecht op alle fronten hard gewerkt aan het formuleren van een nieuwe koers en toekomststrategie met bijbehorende rol- en taakverdeling tussen Faunabeheereenheid en Provincie.

Vrijwilligers
Naast deze taken van de Faunabeheereenheid is er ook bijzonder veel werk verricht in de praktische uitvoering van het faunabeheer. Dit is, naast de inzet van ons eigen team, vooral te danken aan de inzet van een groot aantal enthousiaste en deskundige vrijwilligers. Dank gaat dan ook uit naar al deze personen die samen met ons tijd en energie hebben besteed om een krachtige impuls te geven aan de kwaliteit van beheer en onderhoud van ons landelijk gebied.

Lees hier  het volledige jaarverslag 2018 van de Faunabeheereenheid Utrecht.