Faunabeheer in de praktijk

Eerst verantwoordelijke voor het voorkomen van schade door diersoorten is de grondgebruiker. Hij werkt hierbij nauw samen met de jacht(akte)houder. Deze is daarvoor speciaal opgeleid. Voor alle vormen van faunabeheer geldt dat er een vrijstelling, aanwijzing of ontheffing moet zijn verleend door de provincie of de minister. Faunabeheereenheid Utrecht speelt hierbij een belangrijke coördinerende en ondersteunende rol.

Faunabeheerplan

In het Faunabeheerplan staat waar, wanneer en hoe grondgebruikers schadeveroorzakende diersoorten dienen te beheren. Doel is het duurzaam in stand houden van diersoorten en gelijktijdig het voorkomen of beperken van de eventuele schade die zij kunnen veroorzaken. Faunabeheereenheid Utrecht stelt dit plan op. De jaarlijkse faunatelling levert hiervoor belangrijke input, evenals registratie van schade en ervaringen met het gevoerde beheer.

Eerst verjagen, dan bestrijden

Bij faunabeheer maken wij een onderscheid tussen verjagen (preventief) of bestrijden (doden). Voordat een jacht(akte)houder een diersoort mag bestrijden, moet de grondgebruiker eerst minimaal twee preventieve maatregelen hebben getroffen. De grondgebruiker kan dit zogenaamde verjagen zelf uitvoeren. Het heeft echter de voorkeur om dit samen te doen met de jacht(akte)houder. Welke maatregelen hierbij zijn toegestaan staan in het ‘Handboek Faunaschade’ van het Faunafonds.

Vrijstelling of ontheffing?

Praktisch alle inheemse wilde dieren in ons land zijn beschermd. Om een diersoort te verjagen of te bestrijden is dan ook toestemming nodig van de betreffende provincie of de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). We spreken van een vrijstelling of een ontheffing. Daarnaast is er nog de zogenaamde aanwijzing. Faunabeheer zonder de noodzakelijke toestemming is verboden en strafbaar! Dit geldt ook als u niet voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Rol Wildbeheereenheden

Wildbeheereenheden (WBE’s) zijn plaatselijke samenwerkingsverbanden van jacht(akte)houders. In de provincie Utrecht kennen wij er veertien, elk met een eigen gebied. Zij helpen u als grondgebruiker of jacht(akte)houder bij het correct uitvoeren van beheermaatregelen. Wildbeheereenheden werken nauw samen met Faunabeheereenheid Utrecht, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van de juiste ontheffingen.