Belangrijke voorwaarden

Het gebruik van ontheffingen, vrijstellingen (landelijk of provinciaal) en aanwijzingen is altijd gebonden aan voorwaarden. Soms zijn deze per situatie verschillend. Zorg dat u altijd de voorwaarden kent en handel conform!

Overtreding op de Flora- en faunawet

Het niet nakomen van de gestelde voorwaarden is een overtreding van de Flora- en faunawet. U komt dan mogelijk niet meer in aanmerking voor toekomstige ontheffingen. Ook kan uw jachtakte worden ingetrokken.

Hieronder staan vier voorwaarden die vrijwel altijd van toepassingen zijn. Per situatie kan de provincie of de Faunabeheereenheid aanvullende voorwaarden stellen.

1. Meldingplicht gebruik ontheffing

Gaat u als grondgebruiker of jacht(akte)houder gebruikmaken van de provinciale vrijstelling? Dan dient u dit uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan de dag van gebruik te melden aan de provincie Utrecht.

De provincie controleert steeksproefgewijs of het faunabeheer conform de regels wordt uitgeoefend. Dit is een wettelijk vereiste bij de uitgifte van ontheffingen.

2. Grondgebruikersverklaring

Als u een diersoort gaat verjagen of bestrijden moet u over een schriftelijke grondgebruikersverklaring van de grondgebruiker beschikken. Alleen dan kunt u rechtsgeldig optreden.

3. Denkt u aan de rapportageplicht?

Het resultaat van uw beheermaatregelen moet u per ommegaande rapporteren aan de Faunabeheereenheid Utrecht. Gebruik hiervoor het speciale rapportageformulier dat u ontvangt bij de ontheffing of download hier een (extra) exemplaar.

Uw rapportage is van groot belang bij het bepalen van de effectiviteit van het faunabeheer. Alleen op basis van volledige en actuele gegevens kunnen wij het beleid evalueren en waar nodig bijsturen. Zo werken wij samen aan een goed faunabeheer.

4. Faunabeheer en jachtakte

Als u bij het voorkomen of bestrijden van schade gebruikmaakt van een geweer, mag u dit alleen als u in het bezit bent van een geldige jachtakte. Ook is de 40-hectare regeling van toepassing.

Voor het vangen van landelijk vrijgestelde dieren met behulp van vang- en kastvallen of met behulp van fretten en buidels – dus in alle gevallen zonder gebruikmaking van een geweer – is geen jachtakte vereist en is ook de 40-hectare regeling niet van toepassing. Wel dient men in het bezit te zijn van een schriftelijke grondgebruikersverklaring.