Stichting Valwild Utrecht

Jaarlijks verongelukken in Utrecht ruim 220 reeën door aanrijdingen. Naast financiële schade bestaat de kans op letsel bij automobilisten. Stichting Valwild Utrecht heeft een belangrijke taak bij het goed afhandelen en de registratie van deze ongelukken.

Afstudeeropdracht ‘Gericht afschot van reeën’

Dit rapport is als afstudeeropdracht voor de Bachelor Bos- en Natuurbeheer ontstaan naar aanleiding van het rapport “Aanrijdingen met reeën in Utrecht” (Schoon, 2011) in opdracht van de FBE en Provincie Utrecht. Hierin is onderzocht hoeveel en waar er aanrijdingen met reeën in de provincie Utrecht plaatsvinden. Daarnaast worden er adviezen gegeven om het aantal aanrijdingen te verminderen. Het effect van afschot op aanrijdingen met reeën blijkt onbekend en het advies is om een pilot (beheerexperiment) op te zetten en uit te voeren. De opdrachtgevers, Faunabeheereenheid Utrecht (FBEU) en de provincie Utrecht, willen nu gevolg aan dit advies geven. Dit rapport voorziet in de opzet van de pilot. Het volledige rapport kunt u hier lezen.

Onderzoek

De laatste jaren zien we zelfs een toename van deze aanrijdingen. Deze toename zorgt voor een groeiend veiligheidsrisico voor mens en dier en een groeiend bedrag aan materiële schade. Aanrijdingen met reeën moeten daarom zoveel mogelijk voorkomen worden.

Om dit mogelijk te maken hebben de provincie Utrecht en de Faunabeheereenheid Utrecht een onderzoek laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van deze toename. Voorts zijn onderzocht welke maatregelen effectief zijn om het aantal en de ernst van wildaanrijdingen voor mens en dier te beperken. De resultaten van dit onderzoek treft u in bijgevoegd rapport ‘Aanrijdingen met reeën’ aan.

Gezamenlijk zullen de provincie Utrecht en de Faunabeheereenheid zich inspannen om de in het rapport gedane aanbevelingen om te zetten in concrete maatregelen teneinde het aantal wildaanrijdingen in de provincie terug te dringen. Dit is in het belang van de weggebruiker en het ree.

Veiligheidsrisico

Het territoriale gedrag van reeën leidt bij (te) grote aantallen tot trekgedrag: dieren gaan op zoek naar nieuwe ‘eigen’ leefgebieden. In een dichtbevolkt land als Nederland betekent dit al snel het oversteken van wegen: een veiligheidsrisico voor het passerende verkeer.
Stichting-Valwild-Utrecht

Een belangrijke taak

Mocht het daarbij tot een aanrijding komen, heeft Stichting Valwild Utrecht een belangrijke taak. Waar nodig dragen zij de zorg voor het aangereden dier of verlossen zij het uit hun lijden. Tevens zorgen zij voor een correcte afvoer van de dode reeën. Hun nauwkeurige registratie van de ongevallen is een belangrijke basis voor het nemen van preventieve maatregelen.

Buitengewoon opsporingsambtenaren

Om deze belangrijke taak mogelijk te maken kan de stichting een beroep doen op ongeveer 30 deskundige buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Zij kunnen direct handelen, zonder extra toestemming van de grondgebruiker. Een coördinator is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Aanrijding melden

Heeft u een aanrijding met een ree? Bel dan de politie via 0900-8844. Zij nemen vervolgens contact op met de coördinator van de Stichting Valwild Utrecht.