Heeft u faunaschade?

Als grondgebruiker bent u eerst verantwoordelijke voor het voorkomen van faunaschade. U moet eerst preventieve maatregelen nemen. Helpen die niet? Dan mag u pas overgaan tot bestrijden. Veelal hebt u voor het bestrijden de hulp nodig van een jachtaktehouder. Faunabeheereenheid Utrecht helpt u als grondgebruiker bij het nemen van de juiste maatregelen.

Altijd eerst voorkomen!

Bij faunabeheer hanteren wij het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’. Verwacht u faunaschade? Dan moet u minimaal twee preventieve maatregelen treffen om de veroorzakende diersoort(en) te verjagen. In het ‘Handboek Faunaschade’ van het Faunafonds leest u welke maatregelen hierbij zijn toegestaan. Belangrijk is dat ook bij verjagen geldt dat er een vrijstelling of ontheffing moet zijn voor de betreffende diersoort.

Dan pas bestrijden

Soms hebben de preventieve maatregelen geen effect. Dan moet u overgaan tot bestrijden. Ook hiervoor geldt dat er een vrijstelling of ontheffing voor de betreffende diersoort moet zijn. Meestal moet u voor het bestrijden een jachtaktehouder inschakelen. Belangrijk is dat u aan hem een schriftelijke grondgebruikersverklaring afgeeft, waaruit blijkt dat hij namens u mag handelen.

Schade na beheer

Hebt u ondanks het verjagen of bestrijden toch schade? Dan kunt u een beroep doen op een schadetegemoetkoming van het Faunafonds.

Adequaat gebruik machtiging t.b.v. schadedossier

Bestrijdt u als jacht(akte)houder schade bij een grondgebruiker en er treedt ondanks alle inspanningen toch landbouwschade van enige omvang op, dan kan de grondgebruiker een verzoekschrift tegemoetkoming faunaschade bij het Faunafonds indienen.
Het Faunafonds beoordeelt of er adequaat van de machtiging gebruik is gemaakt. U maakt adequaat gebruik zodra u met de intentie schade te bestrijden het veld in gaat; ook als u geen schadesoort aantreft of door hoog water geen schade kunt bestrijden. Het is belangrijk dat u deze acties ook als maatregel in FRS rapporteert. De door u uitgevoerde verjaag- en bejaagacties dienen 2 à 3 maal per week plaats te vinden, zolang als de schade blijft toenemen. Voor de beoordeling van het verzoekschrift is het van belang dat u op de uitgeprinte rapportage uit FRS de naam van de grondgebruiker vermeldt.