Het Faunafonds

Hebt u ondanks het verjagen of bestrijden toch schade? Dan kunt u een beroep doen op een schadetegemoetkoming van het Faunafonds. Als grondgebruiker kunt u alleen schade melden die beschermde inheemse diersoorten veroorzaken aan uw landbouwgewassen en/of uw vee. Bij het vaststellen van deze uitkering zal gekeken worden naar de maatregelen die u hebt getroffen om de betreffende schade te voorkomen.

Let op: schade veroorzaakt door landelijk vrijgestelde dieren, exoten of verwilderde exemplaren van gedomesticeerde dieren komen niet voor vergoeding in aanmerking!

Voorwaarden

U doet er goed aan kennis te nemen van de voorwaarden die het Faunafonds stelt voordat er schade optreedt. Schadetegemoetkomingen kunnen per diersoort, gewas of periode verschillen. Enkele, maar niet alle, belangrijke voorwaarden zijn:

  • meld schade binnen 7 werkdagen na constatering van de schade
  • gebruik voor het melden het originele formulier ‘Verzoekschrift Faunaschade’
  • een door het Faunafonds aangewezen taxateur bepaalt de hoogte van de schade.
  • meld wanneer u het gewas, de teelt of het product waarvoor schadevergoeding is aangevraagd oogst, verkoopt of afvoert minimaal 14 dagen voor deze handeling plaatsvindt. Dan pas zal de definitieve taxatie plaatsvinden.