Begrippenlijst

Faunabeheer kent de nodige vaktermen en specifieke begrippen. Hieronder vindt u de belangrijkste in alfabetische volgorde.


Aanwijzing

Bevoegdheid van Gedeputeerde staten (art. 67) om op basis van provinciaal beleid diersoorten aan te wijzen die mogen worden gevangen of worden gedood. Tevens kunnen Gedeputeerde staten categorieën van personen aanwijzen die zonder aanvullende toestemming van de grondgebruikers bepaalde diersoorten mogen vangen of doden (bijv. de provinciale muskusrattenvangers). De aanwijzing mag u gebruiken als u schriftelijke toestemming heeft van de grondgebruiker. Als gebruik gemaakt mag worden van het geweer is de 40 ha regeling van toepassing.

Belangrijke schade

Voor het verkrijgen van een ontheffing: € 250,- per geval per bedrijf per jaar (definitie provincie Utrecht). Voor het verkrijgen van een schadetegemoetkoming: € 250,- per bedrijf per jaar (definitie Faunafonds)

Beschermde inheemse diersoort

Als beschermde inheemse diersoort worden aangemerkt:

 • alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis;
 • alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten;
 • alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen en
 • alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is.

Faunabeheer

Het planmatig en gecoördineerd beheer van diersoorten ter voorkoming van onevenredige schade aan maatschappelijke belangen op basis van een faunabeheerplan

Faunabeheerder

Een natuurlijk persoon die belast is met de uitvoering van het beheer van beschermde inheemse diersoorten, exoten en verwilderde gedomesticeerde dieren

Faunabeheereenheid

Een bij wettelijk erkend samenwerkingsverband van jachthouders ten behoeve van:

 • het beheer van diersoorten en
 • de bestrijding van schade aangericht door dieren

Faunabeheerplan

Een door de faunabeheereenheid opgesteld plan ten behoeve van een duurzaam en planmatig beheer van diersoorten en/of de bestrijding van schade aangericht door dieren dat door provincie is goedgekeurd na advies van het Faunafonds. Het plan bevat minimaal gegevens over:

 • de omvang en begrenzing van het gebied waarop het faunabeheerplan betrekking heeft
 • het duurzaam beheer van diersoorten in dat gebied
 • de aard, omvang en noodzaak van de te verrichten handelingen ten aanzien van die diersoorten en
 • de wijzen waarop en de perioden waarin, onderscheiden naar die diersoorten, die handelingen worden verricht

Faunafonds

Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat ondermeer is belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade. Het Faunafonds bestaat uit een bestuur en een secretariaat. Het secretariaat is toegevoegd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

Faunatelling

Een jaarlijks door de Faunabeheereenheid Utrecht georganiseerde provinciedekkende telling van schadeveroorzakende diersoorten

Flora- en faunwet

Wet welke primair de bescherming van wilde inheemse diersoorten ten doel heeft. Datum inwerkingtreding: 1 april 2002 als opvolger van o.a. de Jachtwet, Vogelwet en Natuurbeschermingswet

Grondgebruiker

Degene die gerechtigd is de grond te gebruiken, hetzij als eigenaar, hetzij krachtens een beperkt recht, hetzij krachtens een pachtovereenkomst

Grondgebruikersverklaring

Een schriftelijke en door de grondgebruiker getekende en gedagtekende verklaring waarin hij het aan hem toebehorende recht om schade door dieren op de door hem in gebruik zijnde gronden te voorkomen dan wel te bestrijden overdraagt aan een ander.

Jachtaktehouder

Een natuurlijk persoon die in het bezit is van een jachtakte, verkregen door het met goed gevolg afleggen van een ministerieel erkend examen, toestemming heeft om het genot van de jacht uit te oefenen, van onbesproken gedrag is en voldoet aan een wettelijke verzekeringsplicht

Jachthouder

Degene die gerechtigd is tot het gehele of gedeeltelijke genot van de jacht; zijnde vaak de eigenaar van de grond of de huurder van het genot van de jacht

Jagen

Bemachtigen, doden of het met het oog daarop opsporen van wild alsmede het doen van pogingen daartoe

Jager

Zie jachtaktehouder; degene die gedurende het jachtseizoen de jacht uitoefent op wildsoorten

Jachtseizoen

Door de minster ingestelde periode ter benutting van diersoorten, te weten:

 • Haas 15 oktober t/m 31 december
 • Fazant (hen) 15 oktober t/m 31 december
 • Fazant (haan) 15 oktober t/m 31 januari
 • Wilde eend 15 augustus t/m 31 januari
 • Houtduif 15 oktober t/m 31 december
 • Konijn 15 augustus t/m 31 januari
 • Patrijs de jacht op deze soort is niet geopend

Maatschappelijke belangen

Belangen zoals genoemd in artikel 68 van de Flora- en faunawet, die het afwijken van de beschermde status van beschermde inheemse diersoorten rechtvaardigen, zijnde:

 • in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid
 • in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer
 • ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren
 • ter voorkoming van schade aan flora en fauna

Ontheffing

Een ontheffing (art 68 Ff-wet) is een toestemming van de provincie om beschermde inheemse dieren te verjagen, te vangen of te doden. De ontheffing wordt in de regel aangevraagd door de Faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan. De ontheffing krijgt u in het algemeen via de Wildbeheereenheid. Als u de ontheffing gaat gebruiken heeft u schriftelijke toestemming nodig van de grondgebruiker. Als gebruik gemaakt mag worden van het geweer is de 40 ha regeling van toepassing.

Ondersteunend afschot

Het doden van slechts enkele exemplaren gericht op een effectieve verjaging van schadeveroorzakende diersoorten

Overwinterende grauwe gans

Grauwe gans welke in Nederland aanwezig is in de periode 1 april tot 1 oktober

Overzomerende grauwe gans

Grauwe gans welke in Nederland aanwezig is in de periode 1 oktober tot 1 april

Preventieve middelen

Middelen zoals genoemd in het Handboek Faunaschade van het Faunafonds met het oog op het weren van schade

Schadebeheer- en bestrijding

Het veelal op perceelsniveau dan wel direct daaraan grenzend voorkomen en bestrijden van schade door het treffen van preventieve middelen, verjagen en/of aanvullend ondersteunend afschot

Schadeveroorzakende diersoorten

Diersoorten die door hun aantal, aard of gedrag schade kunnen veroorzaken aan maatschappelijke belangen

Stichting Valwild Utrecht

Een door de provincie Utrecht erkende stichting belast met de afhandeling en registratie van bij aanrijdingen met het verkeer betrokken beschermde inheemse diersoorten

Toegestane middelen

Middelen die door de Minister zijn aangewezen waarmee dieren mogen worden gevangen of gedood, zijnde: geweren; honden, niet zijnde lange honden; jachtvogels; fretten; kastvallen; vangkooien; klemmen, niet zijnde pootklemmen; buidels; lokvogels, mits niet blind of verminkt; kunstmatige lichtbronnen; middelen die krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 zijn toegelaten, en rodenators. Bij een provinciale aanwijzing/ontheffing worden de middelen door de provincie benoemd. Bij een vrijstelling zijn alle genoemde middelen toegestaan, tenzij ze uitdrukkelijk in de vrijstelling worden uitgezonderd.

Vrijstelling

Een vrijstelling is de toestemming van de minister van LNV of de provincie om dieren te verjagen, te vangen of te doden. De vrijstelling wordt op voorhand gegeven op basis van eigen beleid van de provincie of Rijk. Er is geen aparte aanvraag bij de provincie nodig om deze vrijstelling krijgen De vrijstelling mag u gebruiken als u schriftelijke toestemming heeft van de grondgebruiker. Als gebruik gemaakt mag worden van het geweer is de 40 ha regeling van toepassing. Een vrijstelling mag alleen worden gebruikt indien er schade is of het komend jaar dreigt binnen het werkgebied van de Wildbeheereenheid.

Wild(soorten)

Diersoorten die in de voor hun aard natuurlijke vrijheid leven en behoren tot de soorten: haas, fazant, patrijs (jacht gesloten), wilde eend, konijn en houtduif

Wildbeheereenheid

Een rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband van jacht(akte)houders en anderen dat tot doel heeft te bevorderen dat jacht, beheer en schadebestrijding, al dan niet ter uitvoering van het door de faunabeheereenheid opgestelde faunabeheerplan, wordt uitgevoerd mede in samenwerking met en mede ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders;

Zorgplicht

Verplichting conform artikel 2 van de Flora- en faunawet aan een ieder om voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Dat houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.