Jaarlijkse faunatelling

Elk jaar organiseert de Faunabeheereenheid Utrecht 3 faunatellingen: de reeëntelling, de voorjaarstelling en de zomerganzentelling.

Meten is weten

Faunabeheereenheid Utrecht organiseert de faunatellingen om een beeld te krijgen van de aantallen en de verspreiding van diersoorten in de provincie Utrecht. Deze cijfers vormen belangrijke input voor het te voeren faunabeheer, samen met de gegevens over (landbouw)schade, het effect van preventieve middelen en gerealiseerd afschot.
Voor reeën is er zelfs een afzonderlijke telling. Sinds 2011 wordt in de provincie ook een zomerganzentelling uitgevoerd.

Hoe werkt de voorjaarstelling

De voorjaarstelling vindt plaats in het eerste weekend van april, in een tijdsbestek van ongeveer drie uur. Tussen 09.00 en 12.00 uur in de ochtend brengen ruim 800 deskundige tellers de Utrechtse Fauna in beeld. Het korte tijdsbestek voorkomt zo veel mogelijk dubbeltellingen, wat de betrouwbaarheid verhoogt. Een unieke gebeurtenis die in omvang haar gelijke niet kent.
Lees hier de uniforme telinstructie voor de faunatelling.

01.04 faunatelling-1

Hoe werkt de reewildtelling

De reewildtelling wordt in principe uitgevoerd in aansluiting op de voorjaarstelling. Bij Wildbeheereenheden met griendcomplexen kan hiervan afgeweken worden.
De telling bestaat uit drie achtereenvolgende telmomenten, te weten: avond/ochtend/avond volgens de MNA-methode (Minimal Number Alive); registratie van alléén de daadwerkelijk getelde reeën. Gelet op de koppeling met de voorjaarstelling vindt de reetelling plaats op de volgende momenten: vrijdagavond/zaterdagochtend/zaterdagavond

Zomerganzentelling

In de zomer (juli) bevinden zich in Nederland (zo goed als) alleen ganzen die ook in Nederland broeden. Het overgrote deel van deze in Nederland broedende vogels voltooien hun jaarcyclus in of nabij hun broedgebied. Deze ganzen worden overzomerende ganzen of zomerganzen genoemd. De zomertelling van ganzen heeft twee belangrijke doelen: een zo volledig mogelijk overzicht verkrijgen van het aantal ganzen per soort in de afzonderlijke provincies en het schatten van een landelijk totaaloverzicht van het aantal overzomerende ganzen. De telling vindt in de tweede helft van juli plaats.

Unieke samenwerking

De telling zijn een samenwerking tussen Faunabeheereenheid Utrecht en de wildbeheereenheden, het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, LTO Noord, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, het Utrechts Particulier Grondbezit en de provincie Utrecht.

Meer informatie

Voor elke telling is een telinstructie opgesteld, waarin duidelijk wordt aangegeven waar, wat en hoe wordt geteld. De tellingen worden geregistreerd op telformulieren, die worden samengevoegd tot een telresultaat. De instructies en resultaten kunt u hieronder downloaden.

Faunatelling in het nieuws:

Telinstructies en resultaten