Maatschappelijke context

De kaders waarbinnen Faunabeheereenheid Utrecht haar taken uitvoert zijn opgesteld door de provincie. Die moet daarbij op haar beurt rekening houden met richtlijnen van de rijksoverheid, zoals de Flora- en faunawet, en laat zich deskundig adviseren door het Faunafonds.

  • lees meer over het Faunafonds

Rol provincie

De faunabeheereenheden zijn ingesteld door de betreffende provincie als centraal punt binnen het faunabeheer. Maar de provincie heeft zelf nog een aantal belangrijke taken behouden. Zo keurt zij het door Faunabeheer Utrecht opgestelde faunabeheerplan goed en stelt zij de beleidsuitgangspunten voor de ontheffingverlening vast. Ook is zij verantwoordelijk voor de vrijstellingen, aanwijzingen en waar nodig de ontheffingen. Hoe de provincie haar taken uitvoert ligt van in het provinciale beleidsplan Flora- en faunawet.

  • meer over het provinciaal beleidsplan

Rol ministerie van LNV

De rijksoverheid stelt landelijk bindende richtlijnen die mede bepalend zijn voor het provinciale beleid. De belangrijkste is natuurlijk de Flora- en faunawet. Het ministerie verstrekt ook veel nuttig informatie. Zo kunt u in de soorten- en gebiedendatabases onder andere informatie vinden over de formele status van diersoorten en over beschermde natuurgebieden.