Voorbeelden van overlast

Soms kunnen beschermde inheemse diersoorten belangrijke overlast of schade veroorzaken. Een bekend voorbeeld is de vraat van ganzen aan landbouwgewassen of het aanpikken van fruit door spreeuwen. Maar wist u dat bijvoorbeeld ook het voorkomen van ‘vogelaanvaringen’ met het luchtverkeer een reden kan zijn om in te grijpen?

Flora- en faunawet bepaalt

De Flora- en faunawet geeft specifiek aan in welke gevallen de mens mag afwijken van het algemene beschermingsprincipe van inheemse diersoorten. De wet onderscheidt vier maatschappelijke belangen. In alle gevallen geldt dat het voorkomen van schade (preventie) boven bestrijding en doden van dieren gaat. De genoemde maatschappelijke belangen zijn: