Schade aan flora en fauna

Roofdieren vervullen een belangrijke rol in de natuur. Toch kunnen zij in bepaalde situaties een negatief effect hebben op andere (zeldzame) diersoorten. Het aantal weidevogels en bodembroeders loopt al jaren sterk terug. De vermindering van geschikt leefgebied is hiervan één van de belangrijkste redenen. De provincie investeert jaarlijks veel geld om samen met grondeigenaren en -gebruikers het areaal aan geschikt weidevogelgebied te behouden en waar mogelijk uit te breiden. De laatste jaren neemt het aantal vossen in deze gebieden ook sterk toe. Ter voorkoming van overmatige weidevogelpredatie beschikt de Faunabeheereenheid over een ontheffing om vossen in deze gebieden te doden.

Faunabeheereenheid Utrecht zet sterk in op het ontwikkelen van alternatieven beheermethoden. De gecombineerde aanpak van overlast door overzomerende ganzen brengt dit nader in beeld.

  • alternatieve beheersvormen overzomerende ganzen

01.02.01 schade aan flora- en fauna