Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbeheer (Wnb) in werking getreden.

De Wnb ziet toe op het behoud en de versterking van de biodiversiteit – de verschillende soorten planten en dieren en hun leefgebieden. Ook ondervangt de Wnb zoveel mogelijk de nadelige effecten van het gebruik van de natuur. De Wnb heeft de voormalige Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en Boswet vervangen. De verantwoordelijkheid voor natuurbeleid is hierdoor nog meer bij de provincies komen te liggen.

De provincie Utrecht heeft nu de regie over het eigen natuurbeleid. De ambities en richting van het natuurbeleid zijn vastgelegd in diverse regels, visie’s en verordeningen, door de provincie op de provinciale website gepubliceerd.